Föräldrakontakt

Mentorer

Ansvarar för informationsspridning i klassen, närvarokontroll, beviljande av ledighet (vid längre tid i samråd med rektor) och för att klassgemensamma frågor avhandlas (klassråd).

Mentorer ansvarar även för föräldrakontakter, utvecklingssamtal och regelbundna utbildningskontroller då elevens samlade studieresultat analyseras. Vid behov upprättas åtgärdsplan tillsammans med föräldrar (omyndig elev) och rektor.
Mentorn informerar sig om hur eleven trivs och fungerar socialt i skolmiljön bl a genom att tala med fritidsledare, kökspersonal, reparatörer m fl.
En viktig mentorsroll är att vid behov coacha och ge vardagligt stöd för eleven.

Lärare i resp. kurs

Ansvarar för kursuppläggning, elevmedverkan/elevansvar, rapportering av provresultat till mentorer. De sätter preliminärt betyg under pågående kurs och kursbetyg efter avslutad kurs.

Föräldramöte

Kontakten mellan skola – föräldrar – elev är mycket viktig när det gäller en skola med internatboende. Från skolans sida är det välkommet med stor uppslutning till dessa tillfällen för informationsutbyte och föräldrakontakt.