Föräldrakontakt

Mentorer

Mentorer ansvarar för informationsspridning i klassen, närvarokontroll, beviljande av kortare ledighet (max tre dagar per läsår). Mentor svarar för att klassgemensamma frågor avhandlas (klassråd).

Mentorer ansvarar för föräldrakontakter och utvecklingssamtal (en gång per termin) där det samlade studieresultatet, studiero, närvaro och eventuella synpunkter diskuteras tillsammans med elev och vårdnadshavare.

En viktig mentorsroll är att vid behov coacha och ge vardagligt stöd för eleven.

Lärare i resp. kurs

Ansvarar för planering och genomförande av utbildning i kurs i samråd med elever och kollegor, registrering i IST-lärande hur eleven presterar i kursen. Lärare sätter betyg efter avslutad kurs.

Föräldramöte

Kontakten mellan skola – föräldrar – elev är viktig. Ett föräldramöte genomförs under höstterminen i år ett. Från skolans sida är det välkommet med god uppslutning för informationsutbyte och föräldrakontakt.