Välkomstinfo

Detta är information för dig som är ny elev.

Innehåll

Välkommen

Terminstider

Undervisningstider

Sjukanmälan

Försäkringar

GDPR – EU:s dataskyddsförordning

Skolsköterska och kurator

Elev på Naturbruksgymnasiet Kalmar

Ekonomiska frågor

Datorer och läromedel

Utrustning

För dig som önskar bo på internatet

Kommunikation till och från skolan

Kontakter vid akuta frågor under sommaren

Körkortsstipendium

 

Varmt välkommen till Naturbruksgymnasiet Kalmar

Vi ser fram emot att möta dig som elev här hos oss!  Vi på Naturbruksgymnasiet Kalmar hoppas att du ska få tre givande, inspirerande och lärorika år hos oss. Vi hoppas att de ska ge dig viktiga kunskaper, många härliga minnen och vänner för livet!

För att vi ska lära känna varandra börjar vi terminen med gemensamma aktiviteter. Vi kommer att noga gå igenom rutiner och regler som finns på skolan samt internatet.

Upprop sker måndagen 21 augusti kl 10:30 i skolans gymnastiksal i huvudbyggnaden.

Besked om internatboende sker via IST eller e-post under vecka 33.
För elever som fått sin boendeansökan godkänd finns internatföreståndare på plats i huvudbyggnaden från kl 8:30 och delar ut nycklar.

Vi hälsar dig, ännu en gång varmt välkommen till Naturbruksgymnasiet Kalmar!

Med vänliga hälsningar

Ove Nyblom, Rektor

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Terminstider

Här hittar du läsårstiderna för 2023-2024 (Öppnas i ett nytt fönster/flik.)

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Undervisningstider

Undervisningen bedrivs i regel måndag till fredag kl. 08:10- 16:00. Extra undervisning och stöd ges onsdag kl. 15:00-16:00.
Utbildningen genomförs som arbetsplatsförlagt lärande (APL) under minst 15 veckor totalt och organiseras av Naturbruksgymnasiet Kalmar. Här följer du arbetsplatsens arbetstider, som varierar beroende på var du kommer att vara.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Sjukanmälan

När en elev är sjuk skall vårdnadshavare (gäller elev under 18 år) anmäla sjukfrånvaro på något av följande sätt:
* skolans läroplattform IST
* e-post: info@nbgkalmar.se
* mentor
* skolans expedition på telefonnummer 0480-36 48 00.

Eleven skall sjukanmälas till skolan varje sjukdag för att registrering i frånvarosystemet SkolID ska fungera. Sjukanmälan ska ske innan kl. 08:00. Vid APL (arbetsplatsförlagt lärande) ska sjukanmälan ske både till skolan och APL-värden.

Sjukanmäld elev som bor på skolans internat åker hem omgående.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Försäkringar

Eleverna är försäkrade när de är inskrivna på skolan. Försäkringen gäller dygnet runt skoltid, fritid och ferier, vid studier och APL. Utanför Norden krävs särskilda beslut via rektor. Det är viktigt att kontrollera med sin hemförsäkring om den gäller för t.ex. stöld på internatet (skolans försäkring täcker ej detta).

Tillbaka till innehållsförteckningen.

GDPR – EU:s dataskyddsförordning

Skolan använder databehandling för att administrera eleverna för att kunna fullfölja skyldigheterna i skollagen beträffande bl.a. betygshantering, schemaläggning, gällande grupp- och klasshantering samt närvaro/frånvaro.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Skolsköterska och kurator

Naturbruksgymnasiet Kalmar har både en egen skolsköterska och en skolkurator. Mottagningstider se https://nbgkalmar.se/kontakt/service/. Till skolans förfogande finns även en skolläkare. Vårdcentralen finns i Smedby cirka 1,5 km från skolan och kan nås på telefon 0480-818 70.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Elev på Naturbruksgymnasiet Kalmar

Elevinflytande

Klassrådet
Klassrådet består av klassen du tillhör och dess mentor som är knuten till din klass. Klassrådet behandlar frågor som är av gemensamt intresse för klassen och genomförs regelbundet.

Elevrådet
Elevrådet är valt och sammansatt av elever på skolan. Elevrådet utser representanter till inflytanderådet där rektor medverkar.

Studieplaneringsmöte (SPM)
På studieplaneringsmötet behandlas frågor gällande enskild elev. Företrädare för elevvården, mentor, elev och berörd vårdnadshavare (om omyndig elev) deltar. I denna konferens tas beslut om t.ex. förändringar av elevs studiegång, studieuppehåll, åtgärdsprogram m.m. Protokoll förs vid SPM.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Ekonomiska frågor

Kost
Fri skollunch råder på skolan t.o.m. vårterminen det år eleven fyller 20 år. Fika finns att köpa i skolmatsalen mellan måltiderna, betalas med Swish. För de elever som har specialkost krävs intyg. Boende på skolan tecknar i samband med hyreskontraktet även abonnemang på frukost och kvällsmat.

Studiestöd och inackordering
Studiestöd och inackorderingstillägg erhålls enligt fastställda regler. Du kan få studiestöd till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Därefter räknas du som äldre studerande och de flesta förmåner i form av fri skollunch och fria läromedel upphör. Istället kan du söka studiemedel hos CSN. Studie- medel för äldre studerande består av studiebidrag och studielån.

Inackorderingstillägg söks hos CSN. Du som dagpendlar kan få skolkort (om du har minst 6 km färdväg), ansökan om busskort inlämnas på skolexpeditionen. Du hittar blanketten för terminskort här.  Har du inte anmält detta, så bör du anmäla det till oss direkt, så har vi skolkort hemma när höstterminen börjar.

Fakturering
För boendet och kosten på skolans internat fakturerar skolan kostnaden månadsvis nio månader per läsår, 4 ggr HT och 5 ggr VT (avdrag för kost sker vid APL).
Fakturering sker via e-post.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Datorer och läromedel

Alla elever på Naturbruksgymnasiet Kalmar får låna en bärbar dator under sin studietid som därefter kan köpas ut.

Elev och vårdnadshavare skriver under ett kontrakt innan man får erhålla sin dator. Läromedel anskaffas genom skolans försorg.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Utrustning

Du som elev kommer att få tillgång till ett skåp i hygienavdelningen där du förvarar dina arbetskläder. Skogseleverna har skåp i skogscentrum.

Ett bokskåp kommer att tilldelas de elever som pendlar. Lås och tillhörande nyckel tar eleven med sig själv.

Skyddsutrustning måste alltid användas vid arbets- och utbildningsmoment som kräver detta. Lagstadgad skyddsutrustning så som skyddsskor, hörselskydd och arbetshandskar tillhandahåller skolan (de som läser skog erhåller hjälm, hörsel- och ögonskydd, stövlar, arbetshandskar, blus, byxa, regnskydd och första förband). Vid all djurhantering och vid utbildning/vistelse och/eller arbete i stallar är det inte tillåtet med oskyddad piercing.

Alla elever erhåller arbetskläder, i form av byxor och jacka (ofodrad).

Du som elev tar med dig första veckan:

  • Ridbyxor (för de elever som ska gå inriktning häst & ridsport).
  • Oömma kläder.
  • Gymnastik- och badkläder.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

För dig som önskar bo på internatet

Internatboendet är i första hand reserverat för de elever som kommer långt ifrån och som inte har möjlighet att pendla varje dag mellan skolan och hemmet. Prioritering av vilka elever som får tillträde till internatboendet görs av skolan. Ansökan om boende görs inför varje läsår.

Villkor för internatboende
Alla studerande som bor på skolan skriver ett boendekontrakt med skolan för rummen. För ej myndig studerande skall föräldrar/vårdnadshavare också ta del av kontraktet och skriva under detta. För den som vill flytta från skolans internat gäller två månaders uppsägningstid.

Vid regelbrott kan elev stängas av från boendet under kortare tid eller helt förbjudas att bo på skolans internat under resterande studietid på skolan. Vid avstängning kortare tid görs ingen reducering på månadshyran eller kosten.

Boende och skolans ordningsregler
Att bo på internat innebär att visa respekt och hänsyn för varandra. Skolans boenderegler är till för att underlätta för alla att bo på skolan under studietiden. Att visa hänsyn för sina studiekamrater är det absolut viktigaste att komma ihåg!

Innehav och förtäring av alkohol och andra droger är förbjudet och får direkta konsekvenser för ditt boende på internatet och körkortsstipendiet. Det är ej heller tillåtet att röka på skolans område.

Läs igenom ”Trivsel, Trygghet och studiero för alla” = skolans ordningsregler samt internatets boenderegler som är framtagna av inflytanderådet innan du skriver på boendeavtalet.

Internatrummen
Rummen är delvis möblerade och i varje rum finns säng, skrivbord, stol och förvaringsskåp för kläder. Sängen är utrustad med madrass med överdrag. Observera att kudde, filt/täcke, lakan och sängöverkast skall tas med av eleven själv.

Visst städmaterial finns att låna, men du får gärna ta med dig eget. Skadegörelse på städmaterial och annan egendom ersätts av eleven själv.

Musikanläggning får medtas, men måste nyttjas på hänsynsfullt sätt så att den inte stör undervisningen och/eller andra som bor på internatet.

Trådlös internetuppkoppling finns.

Veckosluten
Fredag kväll och lördag är internatet stängt och öppnas igen söndag eftermiddag, med undantag för de elever som är schemalagda i elevstallet.

Det är således inte tillåtet att bo på skolans internat över helgerna, lov- och studiedagar om inte annat överenskommits med rektor/internatföreståndare. Respekteras inte detta förbrukas din rätt till boende på internatet.

Sjukdom
Om eleven är sjuk och inte kan delta i undervisningen ska man åka hem för tillfrisknande.

Sjuk elev får inte vistas i matsal, undervisningslokaler och fritidslokaler. Detta gäller även efter skoltid.

Fritiden
På internatet jobbar fritidsledare från söndag eftermiddag till torsdag midnatt. Efter midnatt söndag till fredag morgon finns sovande fritidspersonal på plats.

Eleverna har ett gemensamt uppehållsrum, ”Kaffestugan”, som de själva ansvarar för tillsammans med fritidspersonalen. Kaffestugan har öppet kvällstid under skoldagarna och när fritidsledare finns på plats, oftast mellan kl. 16.30-23.00.

Frågor gällande internatboende
Har du frågor gällande internatet kan du ta kontakt med internatföreståndare:

Karina Kudla Johansson via mail karina.kudlajohansson@nbgkalmar.se

eller expeditionen:

Carina Götesson | 0480-36 48 00 | 0766-41 58 02 | info@nbgkalmar.se 

Nya preliminära priser from läsår 2023-2024

Enkelrum per rum läsår 2023-2024
Elevhemmet (Nordkap, Mellangärdet, Blindtarmen)
3900:-/månad

Norra och Södra flygeln/Elevvillorna/Gökalund/Över kök
4250:-/månad

Dubbelrum per person läsår 2023-2024
Elevhemmet (Nordkap, Mellangärdet, Blindtarmen)
3600:-/månad

Norra och Södra flygeln/Gökalund, Över kök
3950:-/månad

I priset ingår kost-abonnemang (frukost, lunch, middag och kvällsmacka när skolan är öppen).

Fakturering sker 9 månader per läsår (4 ggr på höstterminen och 5 ggr på vårterminen) via e-post. Inga avdrag för lov, eventuell avstängning från internat eller dylikt görs på månadsavgiften. Kostavdrag görs vid APL på annan ort (500kr/vecka), när eleven ej bor på internatet under sin APL-period.

  • Städning av rummen ingår ej.
  • Boendeavtal tecknas mellan elev/vårdnadshavare och skolan.

Tänk på att kontrollera hur det ligger till med familjens försäkringsbolag angående ”bortaskydd” (kan heta något annat beroende på försäkringsbolag).

Önskemål om bostad
Skolan erbjuder främst del i dubbelrum. Känner du någon som du kan tänka dig att dela rum med så meddela internatföreståndaren detta på blanketten ”Svarsformulär angående boende, kost och hälsa”. Blanketten ska skickas in oberoende om du ska bo på skolan eller inte, antingen via  utskrift från vår hemsida eller IST (länk skickas tillsammans med antagningsbeskedet).

Blanketten ska vara oss tillhanda senast fredag 29 juli till:
Naturbruksgymnasiet Kalmar
Ingelstorp 102
395 91 Kalmar

Obs! Tänk på att fredag 29 juli är senaste datum för att lämna in alla blanketter.

Önskemål om stallplats / husdjur
Skolan kan erbjuda stallplats för hästelever, se kontaktuppgifter nedan.

Bestämmelser – stallplats + ansökan görs på blankett. Ettor som får beviljad plats, får tidigast stalla in häst 2 veckor efter skolstart.

Vill du veta mera om stallplats kontakta:

Stina Persson | 0766-41 58 85 | 0768-04 54 69 | stina.persson@nbgkalmar.se

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Kommunikation till och från skolan

Buss 402/463 går ett par turer om dagen till och från Kalmar / Naturbruksgymnasiet. Resterande bussar avgår från Smedby (Smedhagen), ca 1 km från Naturbruksgymnasiet Kalmar, enligt KLT´s tidtabell.
Busstidstabell KLT (PDF)

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Kontakter vid akuta frågor under sommaren

Kontaktuppgifter
Rektor | Ove Nyblom | 0766-41 58 00 | ove.nyblom@nbgkalmar.se

Expedition | 0480-36 48 00

Internatföreståndare/Kökschef | Karina Kudla Johansson | 0766-41 58 06 | karina.kudlajohansson@nbgkalmar.se

Antagningsansvarig | Jenny Djerf | 0734-14 21 11
Under v. 28-31 endast via mail: jenny.djerf@hushallningssallskapet.se

Vecka 26
Expeditionen samt biträdande rektor.

Vecka 27-30
Expeditionen är stängd. Rektor kan kontaktas via e-post som läses en gång per vecka, gäller även sms.

Fr.o.m vecka 32
Internatföreståndare, Karina Kudla Johansson, nås via e-post ang. frågor om internatboende.

Vecka 31-32
Expeditionen, rektor samt biträdande rektor finns på plats.

Vecka 33
All personal finns på plats.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Körkortsstipendium

Alla elever på Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinges naturbruksgymnasier som uppfyller följande kriterier kan söka körkortsstipendiet:

  • Behörig och inskriven på nationellt program.
  • I fas med kurser enligt studieplan i slutet av åk 2.
  • Ha god närvaro och ingen olovlig frånvaro.
  • Ej ha brutit mot skolans eller internatets ordningsregler.

Läs mer om stipendiet och hur du söker här.

Tillbaka till innehållsförteckningen.